สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 253 ครั้ง

            นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่วางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงเยยี่ยมคารวะญาติผู้ใหญ่และคนที่รัก ในโอกาสเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีการจับจ่ายใช้สอยและซื้อของขวัญ ของที่ระลึก โดยเฉพาะกระเช้าของขวัญ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนและถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 71 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ตามข้อ 7 ในการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าของผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ดังนี้ 1.การจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญ ให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและแสดงรายการสิค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุ ทั้งนี้ รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า (สินค้าที่บรรจุในชุดกระเช้าของขวัญ ควรมีอายุ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 2.การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ณ จุดจำหน่าย หรือที่ชุดกระเช้าของขวัญให้ถูกต้องชัดเจน เปิดเผย พร้อมทั้ง จำหน่ายตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเปียรบเทียบคุณภาพ ชนิด ปริมาณ และราคาสินค้า

            ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศฯ ข้างต้น ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 (ม.40) หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินคดีต่อไป หากผู้ใดพบเห็นการฝ่าฝืน หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทรศัพท์054-431636 หรือที่สายด่วน 1564 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ