ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59 มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 285 ครั้ง

               พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ร่วมกับผู้แทนคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 59 ณ ลานโพธิ์ บ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมี พล.ท.เกียรติศักดิ์ วิเวก  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก , รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายเทวา ปัญญากุล ปลัดจังหวัดพะเยา, นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง, นายฉัตรชัย สิงห์โต ผอ.วิเคราะห์และเฝ้าระวัง ปปส.ภาค 5 และ หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อ.ภูซาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว มอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬา การให้บริการทางการแพย์ และการออกบูธของหน่วยงานในพื้นที่บ้านฮวก อ.ภูซาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้ คือกำลังสำคัญที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และจะเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป การมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อผ่อนคลายความหนาว และการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเป็นอยู่

                พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยในเรื่องของการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู ต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม เน้นย้ำ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดผู้เสพ สร้างพลังคน เสริมพลังชาติ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงสูง การลด อุปสงค์ อุปทาน ตัดวงจรการค้ายาเสพติด สกัดกั้นเคมีสารตั้งต้น และลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ผู้เสพคือผู้ป่วย เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

                สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงกลุ่มแม่บ้านและเด็กนักเรียน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การมอบผ้าห่ม 630 ผืน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านฮวก ผู้นำชุมชนบ้านฮวก การบรรยายโทษและพิษภัยของยาเสพติด แนะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบสมัครใจ การแจกเจลล้างมือ แจกกล้าไม้ การออกบูธของหน่วยงานในพื้นที่ มอบผ้าห่มและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วย คนชรา และผู้ยากไร้ นอกจากนี้ยังมีรถครัวสนาม บริการอาหารกลางวัน โดยมีนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ