ม.พะเยา จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเป็นธุรกิจใหม่ (Startup)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 315 ครั้ง

             สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ ห้อง UBO02 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำ 2563 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริการแก่กลุ่มองค์กรชุมชน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างโอกาสทางการตลาด และการแข่งขัน ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

            ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารธนาคารออมสิน ที่ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มชุมชนต่างๆ ที่ให้ความสำคัญและร่วมดำเนินงานโครงการดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงเป็นประสบการณ์ที่ดีของนิสิตในการทำงานร่วมกับชุมชนให้สามารถสร้างเป็นธุรกิจใหม่หรือสตาร์ทอัพ โดยนำองค์ความรู้และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปต่อยอด หรือนำไปสู่การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หรือยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่องและในอนาคตต่อไป

            สำหรับกิจกรรมภายในงานดังกล่าว มีการแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าบางส่วนของนิสิตที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ และการนำเสนอผลงานของวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 7 กลุ่ม พร้อมทั้งคัดเลือก ทีมยอดเยี่ยม โดย สถาบันอุดมศึกษาและธนาคารออมสิน ร่วมคัดเลือก "ทีมยอดเยี่ยม" ซึ่งได้แก่ กลุ่มฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเกษตร และพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลให้กับนิสิต กลุ่มองค์กรชุมชนในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ