จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 235 ครั้ง

          วันนี้ (19 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้พิจารณาเสนอที่ที่เข้าร่วมกับองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้แก่ พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา (พื้นที่เมืองเก่าพะเยา , ชุมชนไทลื้อเชียงคำ , บริเวณกว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย) ขนาดพื้นที่ 1,170,737 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่การปกครอง ได้แก่อำเภอเมืองพะเยา ,อำเภอแม่ใจ และอำเภอเชียงคำ ซึ่งเป็นประเภทแหล่งท่องเที่ยวผสม (แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ) ตามขั้นตอนของการประกาศพิเศษของ อพท. กำหนดว่าเมื่อ อพท. ได้รับคำร้องขอจากพื้นที่เป้าหมายขอให้ อพท.ประกาศพื้นที่พิเศษฯ และมีผลการประเมินศักยภาพของตนเองเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินแล้ว ต้องนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมฯตามขั้นตอนต่อไป โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการประกาศพื้นที่พิเศษจาก อพท.

            นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมฯ ได้ขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามและคำแนะนำของประธาน อพท. ดังนี้ เนื้อหาควรศึกษาคุณค่าประวัติศาสตร์ คุณค่าทางธรรมชาติ คุณค่าทางวัฒนธรม รวมทั้งวิถีชีวิตชาวเมืองพะเยา ฯลฯ การจะเลือกพื้นที่ส่วนใดในการประกาศพื้นที่พิเศษจังหวัดพะเยา ควรมีข้อมูลที่สำคัญว่ามีความโดดเด่นในด้านใด เช่นประวัติศาสตร์

            สำหรับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนา ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ