หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมแนะโหลดแอปหมอชนะ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

             นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ พร้อมได้ตรวจเยี่ยมแนะนำให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประเภทกิจการรีไซเคิล จำนวน 1 แห่ง ประเภทกิจการโรงสีข้าว 1 แห่ง และประเภทกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างรวม 103 คน (ชาย 65 คน หญิง 38 คน) โดยเป็นแรงงานไทยทั้งหมด ซึ่งจากการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน พบว่า สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่พบการใช้แรงงานเด็กและไม่พบพฤติกรรมการใช้แรงงานบังคับแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ศบค.แรงงานจังหวัดพะเยา” โดยสแกนผ่าน QR CODE เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการของจังหวัดพะเยา และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

            อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาได้ขอความร่วมมือให้ อาสาสมัครแรงงานช่วยประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่องหากพบว่า มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ให้ช่วยแจ้งมาที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาได้ตลอดเวลา อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้สนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ