ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เปิดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ใหม่ ในการเฝ้าระวังรายงานติดต่อประสานงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ระหว่างหน่วยงานปศุสัตว์กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 246 ครั้ง

               นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและให้แนวทางการปฏิบัติงานกับอาสาปศุสัตว์รายใหม่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสร้างอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการเฝ้าระวังรายงานติดต่อประสานงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์และการควบคุมป้องกันโรคระหว่างหน่วยงานปศุสัตว์กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่การปฏิบัติต่อการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อบทบาทของอาสาปศุสัตว์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีอาสาปศุสัตว์เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย และได้รับฟังความรู้ บทบาท หน้าที่ ของอาสาปศุสัตว์ การเรียนรู้องค์กรปศุสัตว์รวมทั้งพันธกิจที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ในการออกไปปฏิบัติงานในฐานะอาสาปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

            อย่างไรก็ตาม อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ มีสิทธิและหน้าที่ มีบัตรประจำตัวอาสา ดังนั้นหากเกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการใช้การบริการจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา หรือหากเกิดเหตุในเรื่องของปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรสามารถประสานขอความช่วยเหลือจากอาสาปศุสัตว์ใกล้บ้านท่าน ได้ดำเนินการช่วยเหลือหรือประสานกับ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ทันเวลา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ