ม.พะเยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 “University Impact Rankings

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 158 ครั้ง

           เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 “University Impact Rankings” ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญฺ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า การจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยในทุกๆ ปีที่ผ่านมา นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัยนิสิต และนักศึกษา จากหลายสถาบัน ได้มานำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากศาสตร์ต่างๆ ซึ่งผลงานเหล่านั้นจะนำไปสู่การสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และการพัฒนาประเทศสู่ระดับสากล อย่างไรก็ตามแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้การจัดต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ การนำเสนอผลงานวิจัย ให้เป็นแบบออนไลน์ และทำให้กิจกรรมบางอย่างถูกลดทอนไปบ้าง แต่ทั้งนี้ยังคงให้ความสำคัญในการเปิดเวที การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ให้เกิดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการประชุมวิชาการในวันนี้ จะเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบ และความยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ของสหประชาชาติต่อไป

            ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำไปใช้ประโยชน์ในทางสังคม สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ ซึ่งจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาผลงาน สู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป

            ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus และ TCI งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ โดยมีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 15 คน และ มีการมอบรางวัล โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ