องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา 

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 374 ครั้ง

        วานนี้ (29 ม.ค.63) พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางมาที่โรงเรียน เบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงาน การเรียนการสอนของโรงเรียน ในการนี้องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ทุกคน  พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมภายในโรงเรียนโดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

                โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 87 คนเป็นชาย 40 คนและหญิง 47 คน โดยแยกเป็นนักเรียนหอพักบ้านไกลจำนวน 66 คน เป็นชาย 30 คน และหญิง 36 คน มีครู ตชด.ทำการสอนจำนวน 5 นาย ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน อบต.ผาช้างน้อย สนับสนุนครูผู้สอน 1 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สนับสนุนครูผู้สอนปฐมวัย 1 คน และมูลนิธิพุทธรักษา สนับสนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน รวม 10 คน โรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียน ประกอบด้วย อบต.ผาช้างน้อยสนับสนุนงบประมาณจ้างครูผู้สอน , จังหวัดพะเยาสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุกล่องเกเบี้ยนตลิ่งลำห้วย , บริษัทเฮลแมน  เวิร์ลไวด์  โลจิสติคส์  จำกัด  ได้รวบรวมเงินทุนก่อสร้างอาคารหอพักสร้างห้องน้ำ  ห้องสุขา จัดหาวัสดุเครื่องนอนสำหรับนักเรียน

            นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดชุด Smart TV 50 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 8 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้งยังสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาต่างๆเป็นประจำทุกปี รวมถึงมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี , อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาคารสถานที่ และความเป็นอยู่ของนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ ส่วนการทดสอบ NT ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาทางด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ แต่เมื่อเทียบในระดับสังกัดแล้ว สูงกว่าทุกสาระที่ทำการวัดผล ทั้ง O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ