ม.พะเยา เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 109 ครั้ง

       รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม , รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร , ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต , อาจารย์ประฐมพงษ์ ทอดรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน และรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมกันเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดยนายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมในด้านการบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์เกี่ยวกับนโยบายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

            รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคม เนื่องจากเป็นการก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้วิชาการให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้มีความสมบูรณ์และมีพลวัตที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

             ด้าน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการบริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งการให้คำปรึกษา ศึกษา วิจัย การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และอื่นๆ ในเรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปพัฒนา นำไปเผยแพร่ตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ