องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อ.จุน จ.พะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 657 ครั้ง

          พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เดินทางไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และเยี่ยม ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ในการนี้องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์พระราชทาน แก่นักเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 โดยนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้บริหารและคณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

         ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา จัดตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536 เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจ  และสังคมที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยปัจจุบันทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 นี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,040 คน มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งสิ้น 99 คน ในส่วนของการส่งเสริมวิชาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ทั้งด้านเกษตรอุตสาหกรรมและหัตถกรรม โดยได้รับการสนับสนุนเงินตามลักษณะโครงการ ประกอบด้วย เงินทุนพระราชทาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 โครงการ , เงินทุนดำเนินงานจากโครงการเรียนรู้ด้วยการทำงาน , โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่คอมพิวเตอร์จำนวน 25 เครื่อง โทรทัศน์จำนวน 30 เครื่อง ชุดดีแอลทีวีสำหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม , DL TV TELETRAINING  ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 9 ชุด และวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต

        อย่างไรก็ตาม จากผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและนักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 90 เหรียญทอง และระดับประเทศจำนวน 11 เหรียญทอง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ