สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา แจ้งการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 15)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

            นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตาที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 15) สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 15) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

            สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,046.59 บาท 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,932.94 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,891.19 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,407.15 บาท ส่วนการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 15 ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,953.41 บาท 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 67.06 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 108.81 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 592.85 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ