ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจัดฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบภายใต้หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 305 ครั้ง

นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฬนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเชียงคำ ฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบภายใต้ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer ณ สมานฟาร์ม ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นการประชุมในรูปแบบ Focus Group ประเด็นการพัฒนามาตรฐานฟาร์ม การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อด้วยเทคโนโลยีผสมเทียมโคเนื้อ การบันทึกข้อมูลในแบบผสมเทียม 1(ผท.1)เพื่อเป็นประวัติของแม่พันธุ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับการผลิตสายพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ดีของจังหวัดพะเยาโดยขยายผลจากเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบจำนวน 10 ราย ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเกษตรกรต้นแบบนั้นจะมีรายได้จากการทำฟาร์มเกิน 180,000 บาทต่อราย/ปี และเป็นแหล่งศึกษาดูงานเป็นวิทยากรให้ความรู้สู่เกษตรกรด้วยกันที่ประสงค์เข้าเรียนรู้ได้

     สำหรับหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer จะมีกิจกรรมอบรม 4 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาสมาร์ทต้นแบบ การพัฒนาอาสาปศุสัตว์เป็น Smart Farmer การพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็น Smart Farmer และการพัฒนา Young Smart Farmer ให้เป็นนักธุรกิจปศุสัตว์รุ่นใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ยื่นความประสงค์เขารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นมิติสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเกษตรกรด้านปศุสัตว์รุ่นใหม่อีกด้วย

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ