จังหวัดพะเยา ประกาศผลการประกวดข้าวหอมมะลิ ปี 2562/63

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 557 ครั้ง

จังหวัดพะเยา ประกาศผลการประกวดข้าวหอมมะลิ ปี 2562/63 ปรากฏว่า ข้าวหอมมะลิของเกษตรกร อำเภอดอกคำใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศ ส่วนประเภทสถาบันเกษตรกรเป็นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้าน ป่าแฝกเกลาง  

 

            นายกมล เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ได้จัดประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2562/63 เพื่อส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร รวมถึงสถาบันเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิได้พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดี สนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยา ทางคณะกรรมการฯ ได้ทำการพิจารณาตัดสินการประกวด ซึ่งได้ดำเนินการส่งตัวอย่างข้าวทั้งหมดไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ.2544 โดยมีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ส่งข้าวเข้าประกวด 16 ราย และ 4 รายตามลำดับ  
            ทั้งนี้ผลการประกวดประเภทเกษตรกรรายบุคคล ปรากฏว่า ข้าวหอมมะลิของ นายประพันธ์ วิชาตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศ , ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ข้าวของนางจันทร์สม สบบง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง , รองชนะเลิศอันดับ 2 นายดวงทิพย์ จันทร์ทละ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ , และรางวัลชมเชย นายติ๊บ เรียบร้อย ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว โดยได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล จำนวน 6,000, 5,000, 4,000 และ 2,000 บาทตามลำดับ
            ส่วนประเภท
สถาบันเกษตรกร ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านป่าแฝกกลางเหนือ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ , ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นาแปลงใหญ่ตำบลดงเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว , และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดงเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว โดยได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท , 7,000 บาท และ 6,000 บาทตามลำดับ หลังจากนั้นคณะกรรมการจะจัดส่งใบสมัครและประวัติผู้ชนะการประกวด พร้อมตัวอย่างข้าวของแต่ละราย/กลุ่มให้คณะกรรมการ เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ