จ.พะเยาขับเคลื่อนมาตรการป้องกันบำบัดยาเสพติดฯ ตามแผนแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนแบบเบ็ดเสร็จ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 126 ครั้ง

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันบำบัดรักษายาเสพติด การฟื้นฟูและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565 ) จังหวัดพะเยา โดยส่วนกิจการโครงการพิเศษสำนักงานป้องกันและปรามยาเสพติดภาค 5 ดำเนินการเมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

          ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานมาตรการที่ 4 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการที่ 5 เรื่องการบำบัดรักษา และมาตรการที่ 6 เรื่องการฟื้นฟูและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเเบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยให้ทุกส่วนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการทั้ง 3 มาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันของทุกภาคส่วน

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสถาบันส่งเริมและพัฒนากิจการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ