สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

          วันนี้ (25 ก.พ.64) สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 ราย และมีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน แรงงานนอกระบบภาคการเกษตร และผู้นำกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ นพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา รวมจำนวน 200 คน

            นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นแนวคิดการทำงานร่วมกันของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยเน้นการพัฒนาผลิตผลที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดให้มีผลผลิตทางการเกษตร         ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ผลักดันให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาในมิติต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การผลิตสินค้าทางการเกษตร ซึ่งปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ แรงงานนอกระบบ ซึ่งถือเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มีส่วนสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่แรงงานนอกระบบเหล่านี้ ยังไม่ได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมระบบสวัสดิการทางสังคมต่างๆ ทั้งในด้านสุขภาพและหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเท่าเทียมแรงงานในระบบ ด้วยมีสภาพการทำงานและการจ้างงานที่ไม่แน่นอน จึงต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านสุขภาพ และสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เท่าที่ควร ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แรงงานนอกระบบ จะมีความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในมิติต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเข้าถึงบริการของรัฐตามความต้องการ นำไปสู่การมีความมั่นคงในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ