สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 208 ครั้ง

          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมมอบเกียรบัตรให้แก่ ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการดำเนินการดีเด่น ดีเยี่ยม ดีมาก จำนวน 7 แห่ง ตามโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยจังหวัดพะเยา

            ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงาน ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย คณะทำงานมาตราการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน , คณะทำงานมาตรการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและเยียวยา ,คณะทำงานมาตรการบริหารจัดการจุดเสี่ยงจุดอันตราย , คณะทำงานมาตรการทางสังคม , คณะทำงานมาตรการทางกฎหมาย , คณะทำงานมาตรการประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียนปลอดภัยจังหวัดพะเยา ด้านผลการดำเนินงานตามโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่าย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดพะเยา ปี 2563 และโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยจังหวัดพะเยา ช่วงเดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2563 เพื่อใช้กลไก ศปถ.จังหวัด ศปถ.อำเภอ และศปถ.ท้องถิ่น ที่มีความเสี่ยงได้ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยและมีความยั่งยืน และตอบสนองนโยบายโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 9 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22 แห่ง และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯได้จัดเวทีประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งในระดับอำเภอและระดับท้องถิ่น

            นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จากนั้นได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน มีโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยาปี 2564 จากข้อมูล 9 อำเภอ 22 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายตามโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัยจังหวัดพะเยา โดยแยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 42 โครงการ , ด้านถนน 52 โครงการ , ด้านยานพาหนะ 16 โครงการ , ด้านการใช้รถใช้ถนน 33 โครงการ,ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ 18โครงการ รวมทั้งสิ้น 161โครงการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ