มหาวิทยาลัยพะเยา ผุดมาตรการรับมือกับปัญหาควันพิษ PM 2.5 และเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 667 ครั้ง

            ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการติดตามและเฝ้าระวัง ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และปัญหาไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการเตรียมการรับมือกับหมอกควัน ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับผลกระทบจากการเผาป่า โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ทำให้ระดับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบกับสุขภาพของนักเรียน นิสิต บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีนโยบายการจัดห้องปลอดภัย หรือ ห้องSafe zone ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และจะขยายไปตามคณะทุกคณะให้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้นักเรียน และนิสิตได้ทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ปลอดภัยจาก PM 2.5 นอกจากนี้ หลายคณะ หลายหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับมือกับ PM 2.5 เช่น คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองอาคารสถานที่ ได้มีการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำการทดลองต้นแบบโดยการติดเซนเซอร์เพื่อใช้ในพื้นที่ วัดค่าปริมาณฝุ่นภายในห้องเทียบกับข้างนอกห้อง ช่วยบริหารจัดการพื้นที่ลดฝุ่น และทำเครื่องกรองอากาศเพื่อที่จะทำให้อากาศภายในห้องสะอาดขึ้น โดยเริ่มนำร่องที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบ เครื่องฟอกอากาศภายในห้องเรียน และกำลังดำเนินการจัดทำพื้นที่อากาศปลอดภัย เพื่อรองรับนักเรียน จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องสมุด และห้องเรียนรวม 2 ห้อง นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการติดฟิลเตอร์กับเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นการกรอง 1 ชั้น และติดตั้งเครื่องกรองอากาศแบบประดิษฐ์ ซึ่งราคาต้นทุนน้อยกว่าท้องตลาด นำมาติดตั้งบริเวณในห้องเรียน โรงเรียนสาธิต ฯ

            สำหรับการป้องกันตนเอง จากควันพิษ PM 2.5 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอความร่วมมือนักเรียน นิสิต รวมถึงบุคลากรทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย N95 หรือ หน้ากากอนามัยซ้อน 2 ชั้น ทุกครั้งที่ออกนอกสถานที่ งดกิจกรรมกลางแจ้ง ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด และคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้เตรียมเฝ้าระวัง สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่  ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ตามที่ปรากฏออกสื่อสาธารณะจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันตนเอง โดยยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสชนิดนี้ อีกทั้งได้มีนโยบายในการ ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ ช่วยประสานงาน และผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือในครั้งนี้ เพื่อวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ ที่สุ่มเสียงทั่วมหาวิทยาลัยพะเยา โดยตั้งเป้าไว้ที่ 500 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน นิสิต และบุคลากร ห่างไกลจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ