สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 291 ครั้ง

             นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หลักสูตร “การแปรรูปผลิตตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตำบลฝายกวาง และตำบลอ่างทอง รวมจำนวน 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

            นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.)ในปีงบประมาณ 2562 และ2563 ที่ผ่านมา รวมจำนวนเกษตรกร 186 ราย โดยทั้งหมดได้เลือกเมนูการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดการการเลี้ยงของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา กระทั้งปัจจุบันมีผลผลิตของไก่พื้นเมืองออกแล้ว ดังนั้นในการส่งเสริมจำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรในโครงการฯ การฝึกอบรมแปรรูปในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ , กองผลิตภัณฑ์สัตว์ (หน่วยย่อยจังหวัดเชียงใหม่) มาให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ