โครงการเสวนา หัวข้อ “เล่า สู่ กัน ฟัง สไตล์การสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

           วันนี้ (1 เม.ย.64) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสวนา หัวข้อ “เล่า สู่ กัน ฟัง สไตล์การสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล คณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2564 ซึ่งคัดเลือกโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งยังมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมิน ระดับอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน หลังจากนั้นเป็นการเสวนา เล่า สู่ กัน ฟัง “แรงบันดาลใจ สู่การเปลี่ยนแปลงสไตล์การสอนของท่าน” และ “ผลลัพธ์สู่คุณภาพนิสิตและพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ” โดยมีบุคลากรสายวิชา จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

          สำหรับโครงการเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ทั้ง 3 องค์ประกอบ อันได้แก่ องค์ความรู้ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และคุณค่าของอาจารย์ และเพื่อส่งเสริมการรับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ