พาณิชย์จังหวัดพะเยา แจ้งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 5)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 345 ครั้ง

              นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี 2563/64 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี 2563 /64 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี 2563/64 (งวดที่ 5) ดังนี้ 1.ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี 2563/64 (งวดที่ 5) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2563 โดยระบุวันที่คาดว่าจะกินตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันเพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25 % กิโลกรัมละ 2.33 บาท และ 2.การชดเชยส่วนต่างราคาระหว่างเป้าหมาย(กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 5 คือกิโลกรัมละ 0.17 บาท  

            ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-431636 ในวันเวลาราชการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ