จังหวัดพะเยา รับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวก่ำล้านนาจังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลิพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 182 ครั้ง

            นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวก่ำล้านนาจังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลิพะเยา ดังนั้น เพื่อให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพะเยา เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและกระตุ้นให้ผู้ผลิต ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่ำ และข้าวหอมมะลิ รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวก่ำล้านนาจังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลิพะเยา สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา , สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

           โดยเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 1.ผู้ผลิต (เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร) มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร , สำเนาใบรับรองมาตรฐาน ,รายชื่อสมาชิกตามใบต่อสมาชิกและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก(กรณีขอใช้ตราแบบกลุ่ม) 2.สำหรับผู้ประกอบการ (ผู้แปรรูป โรงสี ผู้จำหน่าย) บุคคลธรรมดา มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์,สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าวสำเนาใบรับรองมาตรฐาน (ถ้ามี) กรณีที่เป็นนิติบุคคล เอกสารประกอบด้วย สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล,สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาโทรศัพท์ 054-410951 หรือ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-431636 ต่อ 1006

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ