บุคลากร สวท.พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.บอกเล่าข่าวผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

            วันนี้ (28 พ.ค.64) น.ส.นันทวรรณ กันคำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ได้นำบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.บอกเล่าข่าวผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ทักษะการสื่อข่าวสาร แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ แก่ อสม. ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ อสม. มีความมั่นใจและปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และแกนนำ อสม. ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นการดูแลสุขภาพประชาชนในขั้นพื้นฐาน ที่จะทำให้ประชาชนรู้จักเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งในปัจจุบันพบปัญหาประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ผู้ป่วยมีอาการคุชชิงจากการบริโภคยาที่มีส่วนผสมสารสเตียรอยด์ ผู้ป่วยขาดการรักษา หรือรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง โดยหันมารับประทานอาหารเสริมที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณรักษาโรคแทน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้เท่าทันและการหลงเชื่อโฆษณา ดังนั้นการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสื่อข่าวสาร แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพให้แก่คนในชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ