จังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 150 ครั้ง

            นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ ประเภทนักเรียนนักศึกษา ,ประเภทนักกีฬา ,ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ,ประเภทนักร้อง นักแสดง ศิลปิน ,ประเภทสื่อมวลชน และประเภทประชาชนทั่วไป สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก เรื่องที่ส่งจะต้องเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องของตนเองหรือเรื่องของบุคคลอื่นที่รู้จัก และจะต้องมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างแม่อย่างสูงต่อแม่ 5 ประการ ดังนี้ 1.ให้การดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูและปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ 2.ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ 3.ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ 4.ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและช่วยชูวงศ์ตระกูล และ 5.บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ ลูกกตัญญูประเภทนักกีฬา ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือนักกีฬาที่สร้างผลงานในระดับประเทศ ผู้ที่เสนอแบบประวัติการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี และมารดาต้องมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันที่ส่งแบบกรอกประวัติการคัดเลือก)

            จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจเสนอชื่อและประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2564 ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ