นโยบายรัฐบาลกับการพัฒนาจังหวัดพะเยาเพื่อความยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 843 ครั้ง

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ประมาณ ๓,๙๕๙ ล้านไร่ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรประมาณ ๑.๕๐ ล้านไร่ มีประชากรรวม ๔๗๒,๓๕๖ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ทำรายได้ให้กับจังหวัด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ลิ้นจี่ ลำไย และยางพารา ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน นำไปสู่การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแนวทาง “พะเยาโมเดล” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ชาวนาไทย มุ่งเน้น ให้เกิดการสร้างตราผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพที่มาจากแหล่งต้นกำเนิด พัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด โดยร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และ ภาคประชาชน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตามแนวทาง “พะเยาโมเดล” โดยปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ จังหวัดพะเยา ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน “พะเยาโมเดล” เพื่อบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิ จำนวน ๑๕๑,๙๐๐ ตัน โดยร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรและผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน ๘ แห่ง ร่วมกันเปิดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ๑๕ จุด ครอบคลุมพื้นที่ ๙ อำเภอของจังหวัดพะเยา โดย บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด รับซื้อจำนวน ๙๐,๕๒๘.๓๘ ตัน สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ รับซื้อ ๔๙,๙๘๔.๑๙ ตัน ส่วนที่เหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเก็บผลผลิตไว้แปรรูปและรอการจำหน่าย ๑๐,๖๘๗.๔๓ ตัน เก็บไว้บริโภคทาเมล็ดพันธุ์และบริโภค ๖๕,๑๐๐.๐๐ ตัน และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซื้อเก็บไว้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จานวน ๗๐๐.๐๐ ตัน

และที่ผ่านมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย อนุมัติให้จังหวัดพะเยาดำเนินการโครงการสำคัญหลายโครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ เพื่อปรับปรุงอาคารส่งน้ำเดิม และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพน้าฉุกเฉิน (ฝายพับได้), โครงการการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดพะเยา อาทิ การก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑ กับทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาออกแบบ โครงการขยาย ๔ ช่องจราจร อำเภอดอกคาใต้ -จุน - กม.๖๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (จุน-ปง-เชียงม่วน) และโครงการการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองพะเยา พัฒนาถนนเลี่ยงเมืองพะเยาและแก้ไขจราจรในเขตเมือง เป็นต้น

          นอกจากนั้น จังหวัดพะเยายังดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้งโครงการสำคัญที่ก่อให้เกิดการลงทุนและการจ้างงาน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงของ ซึ่งผ่านในพื้นที่จังหวัดพะเยา, การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมด่านสากลปางมอน แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว เพื่ออำนวยความสะดวกและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ของบริษัท ประชารัฐ (รักสามัคคีจังหวัดพะเยา) จำกัด มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน ๕,๐๐๐ คน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการกว่า ๓,๕๑๕,๗๙๐ บาท

 

สำหรับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดพะเยา มีค่ากำหนดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยจังหวัดพะเยาได้บูรณาการทุกหน่วยงาน ระดมสรรพกาลัง วัสดุอุปกรณ์ ในการสลายหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยดาเนินการ ๓ มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์, มาตรการป้องกันและลดมลพิษที่ต้นทาง โดยการกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ -๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการและข้อกฎหมาย การส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานและพืชหมุนเวียน เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

          ส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ (ภัยแล้ง) จำนวน ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน และ อำเภอเชียงคำ ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง และได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยระดมสรรพกาลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง สำหรับน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อผลิตน้ำประปา กำหนดแผนสำรองน้ำดิบทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา สาขาจุน และสาขาพาน, สำหรับน้ำเพื่อการเกษตรและอื่นๆ ดำเนินการ ขอความร่วมมือเกษตรกรในการลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง จากจำนวน ๗๑,๑๐๙ ไร่ คงเหลือ ๑๗,๐๗๗ ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ ๗๖ โดยปริมาณน้ำคาดว่ายังมีเพียงพอในการอุปโภคและบริโภคจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และในระยะต่อไปจังหวัดพะเยามีแผนเสนอโครงการพัฒนาหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยปรับปรุง ฟื้นฟูร่องน้ำเดิมและฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิงเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำจากเดิม 5 ล้าน ลบ.ม. เป็น 20 ล้าน ลบ.ม. โดยจะทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ใจและอำเภอเมืองพะเยาได้รับประโยชน์จากการพัฒนาหนองเล็งทราย และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์อีกกว่า 10,000 ไร่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ