จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 167 ครั้ง

                นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีคณะอนุกรรมาการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวประจำปี 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว โดยใช้แบบประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวเป็นเครื่องมือตามเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านทุนทางสังคม และด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบาก โดยจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการสำรวจแบบประเมินตามแบบประเมินดังกล่าว ในพื้นที่ 25 ตำบลๆละ 30 ครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 750 ครอบครัว ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งได้แสดงดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดพะเยาใน 2 มีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 11 เหตุการณ์ ดังนี้ พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา 4 เหตุการณ์ , อำเภอเชียงคำ 4 เหตุการณ์ , อำเภอจุน 1 เหตุการณ์อำเภอปง 1 เหตุการณ์ และอำเภอเชียงม่วน 1 เหตุการณ์ ลักษณะโครงสร้างครอบครัวของการกระทำความรุนแรง ลักษณะครอบครัวเดียว 6 เหตุการณ์ , ครอบครัวขยาย 1 เหตุการณ์ , ครอบครัวข้ามรุ่น 1 เหตุการณ์ ,ครอบครัวผสม 1 เหตุการณ์ ด้านช่วงอายุของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 40-59 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกกระทำและผู้กระทำความรุนแรงมากที่สุด คือ สามีภรรยาจำนวน 5 เหตุการณ์ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์การกระทำความรุนแรงมากที่สุด เป็นเวลากลางคืน สาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำความรุนแรงอันดับหนึ่ง คือหึงหวงนอกใจ อันดับ 2 สุรา อันดับ 3 ปัญหาสุขภาพจิต

                นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดงานสมัชชาครอบครัวจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดได้พิจารณาการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านครอบครัว เพื่อเป็นฐานการพัฒนาข้อเสนอและเชิงนโยบายต่อไป โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดงานสมัชชาครอบครัวจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ในประเด็นการสร้างครอบครัวอย่างมีคุณภาพ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 50 คน จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพะเยา แทนนายสัมพันธ์ สุวรรณทับ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการที่ลาออก โดยที่ประชุมเห็นชอบเสนอแต่งตั้งให้นางสาวแสงวรรณ มณีวรรณ ผู้อำนวยการมูลนิธิ YMCA กรุงเทพ สาขาพะเยา ดำรงตำแหน่งแทน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ