ม.พะเยา เข้มงวด ออกมาตรการ สแกนเข้า-ออก พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ UP Ticket

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 108 ครั้ง

            รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 และขอความร่วมมือให้ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ที่ต้องเดินทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนการเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา กรอกข้อมูลผ่านระบบ UP Ticket และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ของจังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาปฏิบัติ ดังนี้ 1.นิสิตและบุคลากรทุกคนที่เดินทาง เข้า-ออกจังหวัดพะเยาจะต้องลงทะเบียนรายงานตัวต่อจังหวัดพะเยา ใน QR Code ของ พะเยาชนะ และระบบ UP Ticket ของมหาวิทยาลัยทั้งสองระบบ 2.ระบบ UP Ticket จะทำคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นข้อมูลรายงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และ 3.เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วถ้าหากมาจากพื้นที่เสี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองโทรไปแจ้งแนวทางในการปฏิบัติตนหรือการกักพื้นที่ให้กับบุคคลคนดังกล่าวรับทราบ

            ทั้งนี้ การคัดกรองนิสิตที่เดินทางกลับเข้ามาศึกษาในภาคเรียนที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการหอพักนิสิตเอกชน ช่วยตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรภายในหอพักที่เข้ามาพื้นที่ในจังหวัดพะเยา ให้รายงานตัวและลงทะเบียนต่อพะเยาชนะ และระบบ UP Ticket ของมหาวิทยาลัยทั้งสองระบบทุกคน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครมาจากพื้นที่เสี่ยง และ สามารถแบ่งกลุ่มตามมาตรการได้ตามความเหมาะสม โดยจุดผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย มีอยู่ 2 จุด คือ 1.หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 2.ประตูศรีโคมคำ ขณะที่ประตู 3 ห้ามนิสิตผ่านเข้า-ออกโดยเด็ดขาด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ