จังหวัดพะเยา จัดอบรม โครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 1

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

จังหวัดพะเยา จัดอบรม  โครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

             วันนี้ (19 ก.ค.64) นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2564  ณ หอประชุมจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา พร้อมได้เน้นย้ำในเรื่องของการตั้งด่านวันจันทร์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่

            นายบุญวาทย์ สมศักดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง รวมทั้งผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำด่านชุมชนในแต่ละพื้นที่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการประสานงานกับปกครองจังหวัด ในการจัดหากลุ่มเป้าหมายและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม 

            สำหรับวันนี้ (19 ก.ค.64) เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านจากตำบลแม่นาเรือ 18 หมู่บ้าน ตำบลบ้านตุ่น 11 หมู่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ 13 หมู่บ้าน รวม 3 ตำบล 42 หมู่บ้านๆ ละ 3 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 126 คน โดยการฝึกอบรมเป็นการบรรยายเรื่องเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติ ทีมวิทยากรจาก สวท.พะเยา  , การบรรยายเรื่องบทบาทของคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน วิทยากรจากที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา , การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพะเยา และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพะเยา และการบรรยายเรื่อง สาธารณะภัย อุบัติเหตุ ทางถนน ไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ