จังหวัดพะเยา จัดงานวันสาธิตส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย งานวันเกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 147 ครั้ง

                ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย งานวันเกษตรกร ณ แปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าว ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมย่อย งานวันสาธิตส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย งานวันเกษตรกร  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อพัฒนาการตลาดสร้างแรงกระตุ้นในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัย จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา พัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา และโครงการชลประทานพะเยา 

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวแก่เกษตรกร นิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน การสาธิตการเพาะกล้า การดำนาโดยใช้รถดำนา การแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัยแต่ละอำเภอ การมอบเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัล และการประกวดเกษตรกรดีเด่นในสาขาต่างๆ ในระดับจังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ