จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 146 ครั้ง

              นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนายสุพจน์ กล้าหาญ บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ ณ จุด Kick off  ระดับอำเภอ/จังหวัด ในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ

               ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน ใช้หลักการทำงานแบบคนจน มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคีพะเยา ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันในแปลง ประกอบด้วย การมอบพันธุ์ข้าวพระราชทานมะลิ 105 , การเปิดกะลาทองคำปล่อยกบในหนองน้ำ , การปลูกต้นรวงผึ้งบนโคก , การหว่านพันธุ์ข้าวพระราชทานมะลิ 105 ในแปลงนาข้าว , และกิจกรรมเอามื้อสามัคคีจิตอาสาสร้างพื้นดินทองคำ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ