สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดโครงการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 133 ครั้ง

              วันนี้ (30 ก.ค.64) นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จในการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและผู้พันโทษ พร้อมบรรยายในหัวข้อ นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษของจังหวัดพะเยา ณ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ภายใต้กลยุทธ์ด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมการอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 , 2.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสำเร็จในการช่วยเหลือดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษในวันนี้ และ 3.กิจกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติเป็นรายบุคคล โดยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายอาสาสมัครเป็นตัวแทนชุมชนในการติดตามดูแล และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติและผู้พันโทษ เพื่อดูแลป้องกันปัญหาอาชญากรรม และป้องกันการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ

            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จในการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดและผู้พันโทษ และจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอต่างๆ เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการ และมีแนวทางในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขพื้นฟูผู้กระทำผิดและผู้พันโทษในชุมชน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติระดับอำเภอ ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้สังเกตการณ์ และลาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม รวมจำนวน 80 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ