จังหวัดพะเยา แถลงข่าวประชาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ (ลำไย)

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 121 ครั้ง

            วันนี้ (4 ส.ค.64) นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา น.ส.เยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา นายอเนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา นางอัศนีย์ญา บุษาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา นายวิรุณ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงคำ นายสุชาติ พรหมพิทักษ์ ไปรษณีย์จังหวัดพะเยา นายกมลสันต์ ศรีวิราช เลขาธิการหอการค้าจังหวัดพะเยา และนายอติวรรธน์ หอมนาน ประธานสภาเกษตรกร ร่วมกันแถลงข่าวประชาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ (ลำไย) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บริเวณภายในแปลงไม้ผลอัตลักษณ์ (ลำไย) ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สร้างแรงกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น มุ่งเน้นที่ลำไยพันธุ์อีดอ จังหวัดพะเยา  

            นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า อำเภอเชียงคำ มีพื้นที่ปลูกลำไยมากที่สุดในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 34,397 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จำนวน 5,616 ครัวเรือน ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ จำนวน 10,238 ตัน ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2564 ขณะที่ลักษณะเด่นลำไยอำเภอเชียงคำนั้น จะมีรสชาติ “หวาน เนื้อหนา แห้งกรอบ ผลใหญ่ สีสวย” ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ โดยผลสดที่จำหน่ายจะไม่มีการอบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือกำมะถัน ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภค และทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ ได้ส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ โดยเน้นการผลิตลำไยสดช่อ ที่มีความปลอดภัยและผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP

            ด้าน นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้มีการคัดเลือกไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1.ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย อำเภอแม่ใจ และ 2. ลำไยพันธุ์อีดอ อำเภอเชียงคำ ซึ่งไม้ผลถือเป็นสินค้าเกษตรสำคัญกลุ่มหนึ่งของจังหวัดพะเยา โดยข้อมูลปี 2564 มีพื้นที่ไม้ผลจำนวน 113,034 ไร่  มีไม้ผลชนิดที่สำคัญ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง เงาะ ส้มโอโดยเฉพาะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเปรียบเสมือนต้นน้ำที่มีความสำคัญ ก่อให้เกิดผลไม้คุณภาพดีออกสู่ตลาด ลดปัญหาด้านราคาตกต่ำในช่วงฤดูกาล ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จึงดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการผลผลิต โดยดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ ทั้งการผลิต การรวบรวมผลผลิต การคัดคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงสร้างการรับรู้ไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า ดังนั้น การประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผลผลิต จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเกิดช่องทางการจำหน่ายต่อไป

            จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพะเยาและต่างจังหวัด ที่สนใจผลผลิตลำไยคุณภาพ ซึ่งเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา สั่งซื้อและรับซื้อผลไม้ของจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร.054-887050 , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทร.054-431636 , แปลงใหญ่ลำไยตำบลทุ่งผาสุก อำเภอเชียงคำ โทร.098-0036771 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลุกลำไยจังหวัดพะเยา จำนวน 21 แห่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ