สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือพัฒนา ที่มีรูปแบบของความสำเร็จผนวกกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 118 ครั้ง

           นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีฤทธิโรจน์ ปัญญาวงศ์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอปง ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีสมาชิกอยู่ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 86 ราย จำนวนแม่โคในโครงการ 539 ตัว โดยสำนัก งานปศุสัตว์อำเภอปง ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นหมู่บ้านธนาคารโค –กระบือพัฒนาต้นแบบของจังหวัดพะเยาที่มีรูปแบบของความสำเร็จผนวกกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือพัฒนา ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสามัคคีในชุมชนของเกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ให้โอกาสกับเกษตรกรในระดับฐานราก ให้พลิกฟื้นสู่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่มั่นคง

            นอกจากนี้ สิ่งที่มีคุณค่าคือการถอดบทเรียนองค์ความรู้ของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ที่สามารถเป็นเครื่องมือของกรมปศุสัตว์ นำความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย โดยสืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการธนาคารโค-กระบือให้กับพสกนิกรชาวไทยโดยมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลจึงเกิดคุณูปการในอาชีพการเลี้ยงสัตว์จวบจนปัจจุบัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ