วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นำเครือข่ายวัฒนธรรม เรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อในพื้นที่ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 104 ครั้ง

              สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นำเครือข่ายวัฒนธรรม ประกอบด้วย เครือข่ายสภาวัฒนธรรม เครือข่ายพุทธศาสนา และเครือข่ายสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม FAM TRIP เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนไทลื้อตำบลหย่วน 5 หมู่บ้าน และร่วมงาน “สืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อตำบลหย่วน” อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพีธีเปิดงานฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อตำบลหย่วน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์ไทลื้อ และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

                นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ชุมชนไทลื้อ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านธาตุสบแวน หมู่ที่ 1, บ้านธาตุ หมู่ที่ 2 ,บ้านหย่วน หมู่ที่ 3 ,บ้านมาง หมู่ที่ 4 และบ้านดอนไชย หมู่ที่ 5 ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในยุคสมัย “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” โดยมาจากเมืองพง เมืองหย่วน เมืองมาง เมืองยั้ง เป็นต้น ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อเมืองที่อยู่เดิม สำหรับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อ อำเภอเชียงคำ นั้นต่างรูปแบบและต่างเวลาจากประวัติได้บันทึกไว้ว่า การเข้ามาของไทลื้อในอำเภอเชียงคำแต่แรกนั้น น่าจะเข้ามายังประเทศไทย ในสมัยที่พม่ายังคงมีอำนาจเหนือบริเวณแถบนี้อยู่ ไทลื้อ” หรือ "ไตลื้อ” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลไต หรือไท พูดภาษาตระกูลไตโดยยังคงใช้ภาษาไตลื้อเป็นภาษาสื่อสารมาจนถึงปัจจุบัน ไทลื้อมีวัฒนธรรมวิถีชีวิต ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน อาหาร การแต่งกาย อีกทั้งยังมีความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ และปัจจุบันยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมไว้ ซึ่งสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้ชาวไทลื้อปฏิบัติตามจารีตเดิม คือการนับถือผีควบคู่กับการนับถือพระพุทธศาสนา

                สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เช่น ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสนเมืองมา ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ พื้นที่จังหวัดพะเยา , อุโบสถไตลื้อ วัดแสนเมืองมา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ตามลักษณะพุทธศิลป์ของไทลื้อ , ถนนสายวัฒนธรรมไทลื้อ “กาดเมิงมาง” การจำหน่ายอาหารไทลื้อ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนทุกวันพุธแรกของเดือน , เฮือนไทลื้อ ของแม่แสงดา สมฤทธิ์ สถาปัตยกรรมไทลื้อผสมล้านนา สร้างมานานกว่า 70 ปี ปัจจุบันยังคงสภาพเดิม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจเข้าไปศึกษาและเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องใช้ทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตคนโบราณ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้กระบวนการทำเส้นฝ้าย และการทอผ้าไทลื้อ , กะละแมโบราณ และหมี่กรอบลำไย บ้านดอนไชย เป็นการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากวัสดุท้องถิ่น ให้เป็นของกินของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ