สาขาดุริยางคศาสตร์สากล ม.พะเยา จัดสัมมนาวิชาการเพลงดนตรี “พิณเปี๊ยะ ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

             สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการสัมมนาวิชาการดนตรี “พิณเปี๊ยะ ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา” ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ณ ห้อง UB๐๐5 อาคาร 99 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺ โญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

            รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำดนตรี ซึ่งเป็นศิลปะที่มีความงดงามใช้เสียงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ไปสู่ผู้ฟัง เป็นสุนทรียศาสตร์ที่ง่ายต่อการสัมผัส ก่อให้เกิดความสุข ความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ จึงมีคำกล่าวว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ” เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และมนุษย์ได้นำมาดัดแปลงแก้ไขให้ประณีตงดงามไพเราะ รู้สึกภูมิใจที่มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นความสำคัญของมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมอันมีคุณค่า ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ควรสืบสาน สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มีคุณค่าในอดีต รับใช้สังคมให้เกิดความสุข และรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไป

            การสัมมนาดังกล่าว มี นางธัญยพร อุตุธรรมชัย ว่าที่ร.ต.เอกรินทร์ อินต๊ะวิกูล และว่าที่ ร.ต.ณัฐพัฒน์จันหลวง มาบรรยายในหัวข้อ “พิณเปี๊ยะ ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา” เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องดนตรีพิณเปี๊ยะ ต่อจากนั้นวิทยากรทั้ง 3 ท่านได้ทำการแสดงเพลงดนตีพิณเปี้ยะ ดนตรีบทเพลงล้านนาด้วยความไพเราะ

            ทั้งนี้ พิณเปี๊ยะ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีอันล้ำค่าของชาวล้านนา ที่โบราณกาลได้คิดสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญา สืบสานผ่านกาลเวลามาจวบจนปัจจุบัน ควรที่อนุชนคนรุ่นหลังช่วยกันสืบสาน รักษาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ