สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 177 ครั้ง

              นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุนฯ จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านต่างๆ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาวตรีเทศบาล/ตำบล และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมอบรมดังกล่าวจำนวน 52 คน

            สำหรับประเด็นที่น่าในสนใจในการอบรมตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย บทบาท/ภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , การวิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , การติดตาม ตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดพะเยา , และการบริหารจัดการหนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ