จังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านออนไลน์ ครั้งที่ 2

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 112 ครั้ง

            วันนี้ (2 ก.ย.64) จังหวัดพะเยา ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดพะเยาออนไลน์ โครงการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดพะเยาออนไลน์ ปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัด ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านตามหลักสูตรดังกล่าว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงการเป็นการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านจังหวัดพะเยาออนไลน์ ขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยในวันนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง รวมทั้งผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำด่านชุมชน ในแต่ละพื้นที่ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายปกครองจังหวัดในการจัดหากลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม

            ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน จาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.จุน อ.เชียงคำ อ.เชียงม่วน อ.ภูซอง และ อ.ปง โดยการฝึกอบรม เป็นการบรรยายเรื่องเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ , การบรรยายเรื่องบทบาทของคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน , การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย , และการบรรยายสาธารณะภัย อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน PM 2.5 และโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ