สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการ ฅนพะเยาอาสาร่วมใจ ปั่นปันน้ำใจ เพื่อบ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 588 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการ ฅนพะเยาอาสาร่วมใจ ปั่นปันน้ำใจ เพื่อบ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

 

            ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการตนพะเยาอาสาร่วมใจ ปั่นปันน้ำใจ เพื่อบ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือและได้รับกำลังใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว โดยมี ทีม One Home พม. จังหวัดพะเยา , เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา , เครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม , ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพะเยา , ชมรมพะเยาไบค์คลับ และประชาชนทั่วไป กว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

            นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรวมพลังของอาสาสมัครและกลุ่มเป้าหมายอื่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อรวมตัวกันแสดงออกถึงพลังความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมพลังกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดพะเยาเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของรัฐบาล อีกทั้งยังช่วยยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในทุกรูปแบบอีกด้วย

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการปั่นเยี่ยมเยียนครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 ชุมชนๆ ละ 10 ครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา และการเดินประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ