กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผังเมืองทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 52 ครั้ง

           นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า ได้จัดทำระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผังเมืองทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองในพื้นที่ได้ ผ่านเว็บไซต์ http://plludds.dpt.go.th  หรือผ่านแอพพลิเคชั่น  ชื่อ Landuse  Plan  ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS รวมทั้งได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และงานบริการสำคัญผ่าน LINE Offcial Account ของกรมโยธาธิการและผังเมืองชื่ อ DPT Information เพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างถูกต้องสะดวกและรวดเร็ว

            จังหวัดพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์การใช้งาน “ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน” ผ่านเว็บไซต์ และ “แอพพลิเคชั่น Landuse  Plan ” รวมทั้งช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมืองผ่าน LINE Offcial Account information “DPT Information” ในช่องทางและรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ