ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการตรวจโควิด19 เบื้องต้นด้วยตนเอง ครอบคลุมทุกพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 59 ครั้ง

             นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการตรวจโควิด19 ด้วยตนเอง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) และสาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก พร้อมฝึกภาคปฏิบัติ การจัดการขยะติดเชื้อจากการตรวจ และการสวม ถอดชุด PPE รวมทั้งสามารถแนะนำการใช้ชุดตรวจให้แก่คนในชุมชนได้ โดยมีผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาล และผู้ประสานงานระดับอำเภอ เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

            นางสาวภรทิพย์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วและเร่งลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรณีที่เกิดจากผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ไม่แสดงอาการและไม่ได้รับการคัดแยกหรือกักตัว ทำให้เกิดการแพร่เชื้อภายในครอบครัวและในชุมชนที่พักอาศัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการตรวจหาเชื้อโรควิด19 ให้ครอบคลุมที่สุด ด้วยการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโรควิด19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเองในประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด19 หรือกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง มีอาการคล้ายไข้หวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับคนในชุมชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง ในการใช้ชุดตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด19 ด้วยตนเอง และสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ