จังหวัดพะเยาชวนทุกหน่วยร่วมเดินหน้าสานต่อโครงการเพิ่มทักษะปี 65 พุ่งเป้ายกระดับแรงงานฝีมือของเด็กไทย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 82 ครั้ง

                นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากจำนวนเด็กนักเรียนที่เรียนจบภาคบังคับ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อในจังหวัดมีจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจาก สถานการณ์โควิด จังหวัดพะเยาได้เตรียมรับมือเพื่อยกระดับให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อขจัดปัญหาที่เด็ก ต้องออกไปประกอบอาชีพเลยทันทีจนทำให้ถูกกดขี่ค่าจ้างแรงงาน บางรายได้ค่าจ้างน้อยกว่าอัตราขั้นต่ำทำให้เกิด ปัญหาต่างๆ ตามมาทั้งด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน ด้วยการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน /สำนักงานจัดหางานของจังหวัดและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง 4 – 6 เดือน จากแรงงานไร้ฝีมือกลายเป็น แรงงานมีฝีมือ ได้ค่าจ้างมากขึ้นสูงถึงวันละ 400 - 500 บาท

                โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3 ) ปีนี้ทางจังหวัดดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง มีแนวทางการขับเคลื่อนอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ได้แก่การสำรวจหาเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.3 และเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ กระบวนการกลางน้ำ ได้แก่ การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสนับสนุนเงินสงเคราะห์ระหว่างฝึกอบรม กระบวนการปลายน้ำ ได้แก่ การ สำรวจและเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับเด็ก ที่ผ่านการฝึกอบรมหลังจากจังหวัดได้รับหนังสือแจ้งเริ่มโครงการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมดำเนินโครงการตามปฏิทิน 12 ขั้นตอน ทันที โดยอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มเติมในขั้นตอนต่อไป

                นายชุติเดช มีจันทร์ ย้ำว่าโครงการเพิ่มทักษะให้สิทธิประโยชน์หลายอย่าง ไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างการอบรม มีที่พักและอาหารว่าง จันทร์ ถึง ศุกร์ ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่น ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด เมื่อจบการอบรมนอกจากจะเกิดทักษะอาชีพเป็นแรงงานที่มีฝีมือแล้ว ยังได้ค่าจ้างในอัตราที่สูงขึ้นจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากการฝึกอบรมในสายอาชีพเพื่อประกอบการสมัครงานได้รับการสนับสนุนทุนและอุปกรณ์เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้จบการอบรมที่ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระและยังได้รับโอกาสในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผีมือแรงงานและเข้าทดสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในโอกาสต่อไปด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ