ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 83 ครั้ง

                 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้เลื่อนมาหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2564 และในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันสำคัญตามประเพณีในการประกอบพิธีทางศาสนา ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้จัดแจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด ดังนี้ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาว คือ มีวันหยุดติดต่อกัน4 วันขึ้นไป และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันที่มีการจัดงานทางศาสนา หรือจัดงานเทศกาลตามประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในพื้นที่ ใช้เป็นแนวทางมาตรการในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยแนวทางการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนวันหยุดรณรงค์ในช่วงตั้งแต่ 19 -20 ตุลาคม 2564 ช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564 ช่วงหลังวันหยุดระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2564

                โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการใช้กลไกของท้องที่ ควบคุมดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการมาตรการเชิงรุกเคาะประตูบ้าน เพื่อสอดส่อง ดูแล ป้องปรามและตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ ใช้กลไก ด่านครอบครัว ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยให้สมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าระวัง ตักเตือนสมาชิก ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ป้องปรามสมาชิกที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจ ตรวจสอบสภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกำชับให้ขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ปรับเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัย ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่องควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ 1 ร.2ส.3 ข.4 ม.หรือ (10 รสขม) ดำเนินการตามมาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต และด้านการช่วยเหลือหลังการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ การประสานงาน การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การจัดการระบบการติดต่อสื่อสารและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ