ขนส่งพะเยา แจ้งเตือนเจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียนต้องยื่นขออนุญาตรถรับ-ส่งนักเรียนให้ถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 56 ครั้ง

              นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาหลายแห่งเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ on site กันแล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จึงขอให้เจ้าของรถรับส่งนักเรียนได้เตรียมความพร้อมดูแลปรับปรุงสภาพรถให้มีความปลอดภัย ห้ามไม่ให้มีการดัดแปลงสภาพตัวรถเพื่อให้รถมีสภาพมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมในการให้บริการรับส่งนักเรียน โดยยื่นคำขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียน ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซางและอำเภอปง ในวันเวลาราชการ พร้อมแนบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ กรณีมอบอำนาจให้ใช้ใบมอบอำนาจและให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ , สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี , รูปถ่ายรถยนต์คันขออนุญาต, สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ , หนังสือรับรองการรับส่งนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและบัญชีรายชื่อนักเรียนที่รับส่ง

            ขนส่งจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดและไม่ทราบแน่ชัดว่าสถานการณ์นี้จะยุติลงเมื่อใด เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ระบาดของโรค ขอให้เจ้าของรถกำชับผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียนลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หมั่นทำความสะอาดโดยการเช็ดพื้น ผิวสัมผัสภายในรถ ที่จับบริเวณประตูรถ ที่นั่ง ราวจับ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับผู้โดยสาร จัดที่นั่งไม่ให้แออัดจนเกินไป มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการเดินทาง งดรับประทานอาหารบนรถ สำหรับผู้ปกครองหากพบว่าบุตรหลานมีไข้ ตัวร้อน เป็นหวัด และมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไอ จาม น้ำมูกไหล เป็นต้น ให้งดเว้นใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ให้เอาใจใส่ดูแลอาการเป็นพิเศษ หรือพาไปพบแพทย์ ทั้งนี้หากตรวจพบรถรับ-ส่งนักเรียนที่มีการดัดแปลงสภาพตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบรถไม่ถูกต้องไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ผู้ขับรถมีพฤติกรรมขับรถไม่ปลอดภัย หรือไม่ขออนุญาตใช้รถให้ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฯ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเท่านั้น ประชาชนสามารถร้องเรียนรถผิดกฎหมายได้ที่ โทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-431111 ต่อ 103

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ