สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 640 ครั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และนำเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นทดแทนการเผา

 

         สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปง จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563โดยมีนายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานตามโครงการดังกล่าว ณ ฝายวังจัน บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

            เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโครงการส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงปัญหา และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการหยุดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่และนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาทดแทนการเผา โดยการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นในครั้งนี้ได้คัดเลือกบ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นตำบลนำร่องการทำการเกษตรปลอดการเผาตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และนำเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นทดแทนการเผา เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงสัตว์ การเพาะเห็ด เป็นต้น

            ทั้งนี้เกษตรกรบ้านนาอ้อม ได้ร่วมกันนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำไปช่วยบำรุงดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาต่อไป

            ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาในวันนี้ (25 ก.พ.63) ค่า PM 2.5 เท่ากับ 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 เท่ากับ 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI หรือดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 139 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ