พะเยา จัดกิจกรรม Kick off “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา” ปี 2565

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 154 ครั้ง

                ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา” ปี 2565 พร้อมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครเฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟโดยชุมชน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความตระหนักและสร้างความพร้อมในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในท้องที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อำเภอ องค์กรป้องครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดอาสาสมัคร องค์กรเครือข่ายต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

             นายเจษฎา เงินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ท้องที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและจังหวัดพะเยา จะมีสถานการณ์ภาวะหมอกควันปกคลุม หรือมีปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นประจำ เริ่มจากเดือนมกราคมและเข้าสู่ภาวะรุนแรงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน จนถึงขั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน ลดความชุ่มชื้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย โดนแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น จะต้องมีการป้องกันและควบคุมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับห้วงเวลา แต่เนื่องจากพื้นที่ต่างๆ ที่กล่าวมานั้น รวมกันแล้วถือว่ามีจำนวนกว้างขวางมาก เฉพาะในจังหวัดพะเยามีพื้นที่รวมกันเกือบ 4 ล้านไร่ ทำให้เกินกำลังของเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา

            ทั้งนี้ ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ โดยในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ และในระดับท้องที่มีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการ และส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่ ต้องเป็นกำลังสำคัญในการร่วมมือกันงดการเผา ป้องกัน ตักเตือน ป้องปราม และเข้าควบคุมเหตุได้อย่างใกล้ชิดและทันท่วงที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ