คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการยกระดับการเตรียมพร้อมในจังหวัด เพื่อรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 166 ครั้ง

                 ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  หัวหน้าทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการยกระดับการเตรียมพร้อมในจังหวัด เพื่อรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สายพันธุ์โอมิครอนและรายงานการเปิดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในรูปแบบศูนย์พักคอยและส่งต่อชุมชน ระดับอำเภอที่สนามกีฬา อบจ.พะเยา โรงยิมมณฑลทหารบกที่ 34 อำเภอเมืองพะเยาและศูนย์พักคอย เทศบาลดงเจน อำเภอภูกามยาว ศูนย์พักคอย อำเภอภูซาง จุน และปง ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว อีกทั้งเตรียมมอบหมายให้ทุกอำเภอจัดให้มีศูนย์พักคอยระดับตำบล โดยมอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศปก.อำเภอ  อปท.ในพื้นที่ รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบริหารจัดการสถานการณ์พื้นที่ ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงในการส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์พักคอยระดับตำบล และการแยกรักษาตัวที่บ้าน และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน ที่ครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

            นอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานแยกกักตัวที่บ้าน ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาวและอำเภอปง รวมทั้งสั่งการ ให้กำกับ ติดตาม การเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ในกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่ม 608 และวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 โดยให้ ศปก.ทุกอำเภอจัดส่งแผนปฏิบัติการบูรณาการเชิงรุกและความก้าวหน้า พร้อมข้อขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขเป็นระบบ ตามมาตรการการเตรียมความพร้อม รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

            ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานรองรับการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หลัก VUCA (ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด สร้างพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อ และตรวจคัดกรองด้วย ATK) V - Vaccine  ฉีดครบ ลดป่วยหนัก , U -Universal Prevention ใช้มาตรการ Universal Prevention ป้องกันตนเองสูงสุดกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อลดการติดเชื้อ ลดการระบาด สถานบริการ/สถานที่ต่างๆ , C - COVID Free Setting สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ , A - ATK (Antigen test kit)ใช้ ATK ตรวจคัดกรองในชุมชน สถานที่เสี่ยง พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ