ธ.ก.ส.พะเยา เผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 531 ครั้ง

นางณิศชากร พิมยศ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งปี 2563 ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2562 ทั้งสิ้น 20 จังหวัด ซึ่งจังหวัดพะเยาอยู่ในพื้นที่เป้าหมายใน 20 จังหวัด โดยสถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง และขยายพื้นที่วงกว้างขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งปี 2563 และบรรเทาความเดือดร้อน ธ.ก.ส.จึงมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ลูกค้าผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากงวดชำระเดิม โดยไม่จำกัดวงเงินกู้ ทั้งนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งปี 2563 , 2.โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 กำหนดระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นค่าลงทุนดำเนินการจัดหาสร้างพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ่อน้ำบ่อบาดาล หรือระบบน้ำเพื่อการเกษตร  โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อ คือ ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าตามข้อบังคับ ฉ.44  มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง หรือของคนในครัวเรือน เช่น โฉนดที่ดิน นส. 3 นส.3 ก , นส.3ข สปก.401 เป็นต้น และดำเนินการจัดหาสร้างพัฒนา หรือปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ บ่อน้ำ บ่อบาดาล หรือระบบน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินแปลงดังกล่าว กรณีที่เช่าที่ดินทำกิน ต้องมีอายุสัญญาเช่าไม่ต่ำกว่าระยะเวลาชำระหนี้คืนเสร็จ ต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ ต้องไม่บุกรุกหรือทำลายแหล่งน้ำต้นทุน หรือแหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำที่ใช้โดยส่วนรวม  และต้องไม่เป็นการจัดการหรือจัดทำที่เป็นการขวางทางน้ำ ของแหล่งน้ำต้นทุนหรือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำที่ใช้โดยส่วนรวม  

             ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา กล่าวด้วยว่า ธ.ก.ส.ได้กำหนดวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ระยะเวลาการชำระเสร็จไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- 2 ร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดในอัตราดอกเบี้ย MRR-2 (ปัจจุบัน MRR = 6.750 %) หลักประกันตามข้อบังคับของธนาคาร และวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เป็นลำดับแรก กรณีใช้หลักประกันจำนอง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง กรณีใช้บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท โดยวงเงินค้ำประกันแยกต่างหากจากวงเงินค้ำประกันเกณฑ์ปกติ และให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ