จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่ 3/2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 540 ครั้ง

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณาและระงับ หรือ ปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง พิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดพะเยา , คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมเสนอแนวทางการพิจารณาตามข้อสั่งการดังกล่าว

            สำหรับจังหวัดพะเยา มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านสากลปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยบุลี เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงให้จังหวัดชายแดน ที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ ตามแนวทางของหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณาระงับ หรือปิดจุดผ่านแดน ประเภทต่างๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ

            โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา มีมติ มอบอำนาจให้ที่ประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พิจารณาในวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.นี้ หากมีมติเป็นอย่างไร ให้เป็นไปตามมตินั้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ