มหาวิทยาลัยพะเยาคุมเข้มมาตรการไฟป่า จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมดูแลในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมรณรงค์งดการเผาอย่างเคร่งคัด

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 398 ครั้ง

       ดร.ชัชวาล ชัยวงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ช่วงหน้าแล้งของทุกปี มหาวิทยาลัยพะเยา มักเกิดปัญหาไฟป่าที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งต่อระบบนิเวศน์ ปัญหาทางด้านสภาพอากาศ ตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงดำเนินการตามประกาศของจังหวัดพะเยาในมาตรการการเฝ้าระวังการเผาป่า ซึ่งในช่วงผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การงดเผาป่า พร้อมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชนที่เข้ามาหาของป่าในมหาวิทยาลัยให้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษของจังหวัดอย่างเครงคัด ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟป่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายด้านการดับไฟป่า เช่น หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่กา ป่าไม้จังหวัด ผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลแม่กา และอาสาสมัครในท้องถิ่น ปัจจุบันหากเกิดเหตุไฟป่า ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 1.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดเหตุไฟไหม้ป่า และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ดับไฟป่า ล่วงหน้าตลอดระยะเวลา 4 เดือน (มกราคม – เมษายน 2563) ตลอด 24 ชั่วโมง 2.แจ้งประสานงานผ่านโทรศัพท์ และ วิทยุสื่อสาร Line ไปยังหน่วยดับไปป่ามหาวิทยาลัย         กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา 3.ประสานงานทีมดับไฟป่ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำกำลังพลและเครื่องมือ รวมถึงรถดับเพลิงไปยังที่เกิดเหตุ ระหว่างนี้จะมีหน่วยล่วงหน้าเข้าพื้นที่ เพื่อแจ้งพิกัดและรายงานระดับความรุนแรง ตลอดจนระยะทางของแหล่งเกิดเหตุ 4.เมื่อดับไฟป่าเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังกองอาคารสถานที่ เพื่อจัดทำรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้ผู้บริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาคมในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบ พร้อมจัดสวัสดิการสำหรับผู้ช่วยดับไฟป่า และดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินผลการทำงานและความเสี่ยง วางแผนกลยุทธ์ เพื่อเตรียมรับมือการเกิดไฟป่าในคราวต่อไป

                 ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวอีกว่า การดำเนินการระยะต่อไป ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะเชิญชวนบุคลากร ประชาชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลอดจนนิสิตจิตอาสา ร่วมกันจัดทำแนวกันไปในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็นแนวกันไฟชั้นนอกและแนวกันไฟชั้นใน แต่ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการทำดำเนินการทำแนวกันไฟมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดตารางเวรยาม และกองกำลังการเฝ้าระวังการเผาป่า บริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่เปิด และมีทางเข้าออกจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนทุกจุดในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2563 และรณรงค์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง การเกิดไฟป่า การลักลอบเผาป่า ให้ประชาชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังจัดให้มีการ ฝึกซ้อมและอบรมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ให้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะในการดับเพลิง และการดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ