ขนส่งพะเยา งดเว้นการตรวจสภาพรถบางประเภท

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 604 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา งดเว้นการตรวจสภาพรถบางประเภท แต่ยังเปิดให้บริการด้านทะเบียนรถ ตรวจสภาพรถ รับชำระภาษีประจำปีตามปกติ งดเว้นเพียงด้านใบอนุญาตขับรถเท่านั้น

 

            นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 และข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อ 1 กำหนดให้ประชาชนเข้าในพื้นที่หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่องดเว้นการตรวจสภาพรถและการเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ 1.งดเว้นการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่สิ้นสุดอายุในงวดที่ 3 (สิ้นอายุ 30 กันยายน 2563) ที่ครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถ (รอบสอง/รอบครึ่งปี) ระหว่าง 1-30 เมษายน 2563 , 2.งดเว้นการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7คน (รถแท็กซี่) ที่ครบกำหนดต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรอบทุก 4 เดือน หรือ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนกว่าสิ้นสุดระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน , 3.ขยายระยะเวลาการดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้ เช่น การโอนรถ การย้ายรถ เป็นต้น ที่ต้องดำเนินการ (โอนรถ ย้ายรถ) ภายใน 15 วันให้ขยายเวลาเป็นภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากวันสิ้นสุดเป็นวันหยุดราชการให้นับเริ่มวันทำการเป็นวันสุดท้าย , และ 4.ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ที่ได้รับประโยชน์ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก ต้องหมั่นดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษารถให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยในการใช้รถตลอดเวลา

            ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ยังเปิดให้บริการด้านทะเบียนรถ ตรวจสภาพรถ รับชำระภาษีประจำปีตามปกติ งดเว้นเพียงด้านใบอนุญาตขับรถเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054- 431111 ต่อ 106 หรือที่สายด่วน กรมการขนส่งทางบก 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ