คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 478 ครั้ง

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS จากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามการประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1)โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพะเยา ร่วมรับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบ Dopa Channel ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา

                ทั้งนี้ ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1 ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นั้น รัฐบาลได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคงร่วมกันประเมินสถานการณ์ เพื่อพิจารณาผ่อนคลาย หรือเพิ่มความเข้มงวด การบังคับใช้มาตรการโดยมุ่งจะให้การควบคุมและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถยุติลงได้โดยเร็ว และไม่ย้อนกลับมาอีก ขณะเดียวกันประชาชนสามารถดำเนินดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ภายใต้มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ โดยจะพิจารณาผ่อนคลายเป็นลำดับขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก กำหนดและคำนึงถึงประโยชน์ของกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อย  สถานที่ซึ่งสามารถจัดระบบควบคุมดูแลได้และผู้เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำมาตรการป้องกันโรคมาบังคับใช้เป็นอันดับแรก โดยใช้ระยะเวลาแรกนี้เตรียมการเพื่อรองรับการจัดระบบตามมาตรการและคำแนะนำของทางราชการไปพลางก่อน

                โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการออกกฎและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ประกอบด้วย ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทำการหรือการผ่อนคลายใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือคำสั่งตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิมจนกว่าจะได้มีข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ